Contact

Srirangam Address: Sri Trayee Vidya Gurukulam,
S. Vijayendra Achar (Srirangam)
Sri.Madhusudanachar. adyapak & chief advisor
No.30, Sri Vedavyasa Bhavanam, Kamalanagar, Near Kollidam River,
North Gate, Srirangam Trichy - 620006
Telephone: 0431 – 3241281 , 8098922388, 9787922991

Chennai address: Sri Trayee Vidya Gurukulam,
Sri. Satheesh Achar (Chennai )
Sri.Jayateerthachar. adyapak & chief advisor

153 B garden woodraf nagar 1st main road,
Perumal NagarExtn., Jamin Pallavaram, Chennai – 620117
Telephone:9841034363, 9840814017
E-mail: tvgurukulam@gmail.com, info@vedapeeta.com


  Designed by PlavanGa